رد کردن لینک ها

تهیه نرم‌افزار دانشگاهی

اشتراک گذاری

تهیه نرم‌افزار دانشگاهی

به استناد نامه شماره… مورخه….. مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه ….. این قرارداد فیمابین دانشگاه …. با کد اقتصادی شماره ……   به نمایندگی جناب آقای …. دانشگاه بعنوان کارفرما (خریدار) و شرکت …..به مدیریت به آدرس:……………….. که ازاین پس پیمانکار نامیده می‌شود به شرح و شرایط ذیل منعقد می‌گردد.

 

ماده۱- موضوع قرارداد:

تهیه، نصب، راه اندازی و آموزش نرم‌افزار……..

تبصره۱: حق کپی‌رایت (License) متعلق به کارفرما می‌باشد.

تبصره ۲ :مدت ضمانت، پشتیبانی و صحت عملکرد نرم‌افزار یکسال از تاریخ راه‌اندازی است.

تبصره ۳: ضمانت نرم‌افزار شامل آموزش کاربری، رفع اشکالات احتمالی و پشتیبانی است.

تبصره۴: چنانچه نرم‌افزار تحویل شده به کارفرما دارای تمامی قابلیت‌های موجود درمشخصات پیوستی قرارداد نباشد بنا به تشخیص کارشناسان امر، کارفرما می‌تواند خسارت وارده را از فروشنده اخذ نماید. میزان خسارت وارده با تأیید کمیته نظارت بر خرید نرم‌افزار دانشگاه تعیین می‌گردد.

 

ماده ۲مشخصات فنی برنامه :

مشخصات فنی برنامه تحت عنوان پروپوزال پیوست قرارداد می‌باشد.

 

ماده ۳مبلغ کل قرارداد:

…. می باشد که پس از ارائه گزارش کار و تأیید مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه و کسور قانونی قابل پرداخت میباشد.

تبصره۱ نحـوه پـرداخت:

تبصره ۲: پیمانکار متعهد می‌شود نتیجۀ تحلیل سیستم را که طبق برنامه زمانبندی ارائه شده در پروپوزال (پیوست قرارداد) انجام می‌گیرد، در اختیار کارفرما قرار دهد.

تبصره۳: فروشنده موظف است به ازای مبلغ پیش پرداخت، ضمانت‌نامه به خریدار تحویل نماید.

تبصره ۴ :چنانچه پیمانکار در مدت قرارداد نسبت به نصب، آموزش و پشتیبانی نرم افزار اقدام ننماید به ازای هر روز تأخیر مبلغ ….هزار ریال جریمه و از مبلغ کل قرارداد کسر می‌گردد. (اگر تأخیر مورد نظر تحت‌شرایط خاصی که شرکت پیمانکار قادر به کنترل آن نباشد صورت‌گیرد، پیمانکار در این زمینه تعهدی نخواهد داشت.(

تبصره۵: پیمانکار موظف است معادل ۱۰% کل قرارداد……  )میلیون ریال) را جهت ضمانت‌نامه حسن انجام کار موضوع قرارداد بصورت ضمانت‌نامه یا سپرده بانکی به کارفرما ارائه نماید.

تبصره۶: پرداخت کلیه کسور قانونی اعم از بیمه، مالیات، عوارض و … به عهده فروشنده می باشد.

 

ماده ۴مدت قرارداد:

مدت قرارداد ……پس از امضاء قرارداد است.

تبصره۱: مدت شروع گارانتی پس از نصب و راه اندازی نرم‌افزار می‌باشد.

 

ماده ۵تعهدات پیمانکار :

الفپیمانکار متعهد می‌شود تمامی آنچه را که بعنوان اهداف نرم‌افزار، ویژگی‌ها و اجزاء نرم‌افزار، فرآیند جمع‌آوری اطلاعات در نرم‌افزار، فرآیند تهیه گزارشات آماری در نرم‌افزار، فن‌آوری‌های تولید نرم‌افزار و امکانات نرم‌افزار مطابق طرح پیشنهادی خود بیان نموده است محقق سازد.

ب پیمانکار متعهد می‌شود تمامی آنچه را که به عنوان روش و زمان‌بندی استقرار و عملیاتی نمودن سیستم در سازمان مطابق طرح پیشنهادی خود عنوان نموده است محقق سازد.

ثپیمانکار متعهد می‌شود نتیجۀ تحلیل سیستم را که طبق برنامه زمانبندی ارائه شده در پروپوزال (پیوست قرارداد) انجام می‌گیرد، در اختیار کارفرما قرار دهد.

ج پیمانکار متعهد می‌شود آموزش‌های لازم را طبق طرح پیشنهادی خود در محل دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با هماهنگی و نظارت مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه ارائه دهد.

چ پیمانکار متعهد می‌شود که مشخصات بهینه سخت‌افزاری server و تنظیمات لازم نرم‌افزاری را بصورت مشروح و مستند در اختیار کارفرما قرار دهد.

ح در صورت هرگونه اشکال در سیستم نرم‌افزاری پیمانکار موظف است ظرف حداقل (۴۸ ساعت)با هماهنگی کارشناسان مدیریت فن‌آوری اطلاعات جهت رفع اشکال اقدام نماید. در غیراینصورت برابر نظریه کارشناس میزان خسارت وارده محاسبه و از سپرده حسن انجام کار وی موضوع ماده ۳ تبصره ۵ کسر خواهد شد.

خپیمانکار متعهد می‌شود که تحلیل کامل و جامع سیستم را با استاندارد UML انجام داده و آن را در اختیار کارفرما قرار دهدد پیمانکار متعهد می‌شود کلیه مستندات آموزشی را بصورت کتابچه در اختیار کارفرما قرار دهد.

ذ چنانچه کارفرما در طول مدت قرارداد و یکسال ضمانت نرم‌افزار فوق ‌احتیاج به تجهیزات جدید داشته باشد، پیمانکار ملزم به تهیه آن در قبال ارائه فاکتور هزینه‌های مربوطه می‌باشد و کارفرما پس از بررسی نسبت به پرداخت وجه آن اقدام خواهد نمود.

ز پیمانکار موظف است درصورت لزوم نیروهای متخصص خود را در ساعت‌های کاری در ساختمان مرکزی دانشگاه مستقر نماید.

س پیمانکار متعهد می‌شود تعهدات ناشی از این قرارداد را براساس استاندارهای معمول وحرفه ای و مورد تائید ناظر و مدیریت فن‌آوری اطلاعات انجام دهد.

ش پیمانکار موظف است طی نامه رسمی نماینده یا نمایندگانی را جهت ارتباط رسمی به کارفرما معرفی نماید.

ص پیمانکار موظف میباشد اطلاعات خصوصی کارفرما را که از بررسیها، مطالعات، گزارشات و یا منابع مختلف دیگر بدست آمده است در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار ندهد و درحفظ اموال و نرم افزار کارفرما مجدانه کوشش نماید. چنانچه موردی مشاهده یا گزارش گردید کارفرما حق خواهد داشت برابر مقررات با وی رفتار نماید.

ض پیمانکارمتعهد می شود بدون اطلاع کارفرما آنچه متعلق به کارفرما است اعم از نرم افزار یا سخت افزار و یا اطلاعات مربوطه را از واحد خارج ننماید.

ط پیمانکار حق واگذاری یا انتقال موضوع قرارداد را بدون موافقت کارفرما کلاً یا جزئاً به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد.

ع ارائه خدمات پشتیبانی به مدت ۱۰ سال به عهده پیمانکار می‌باشد که پس از یکسال ضمانت پشتیبانی، قرارداد پشتیبانی جداگانه منعقد خواهد شد.

غ پیمانکار موظف است مجوز رسمی خود را که از شورای عالی انفورماتیک کشور اخذ نموده است، به کارفرما ارائه نماید.

تهیه نرم‌افزار دانشگاهی
تهیه نرم‌افزار دانشگاهی

 

ماده۶تعهدات کارفرما:

الف تهیه قطعات سخت افزاری مورد لزوم به عهده کارفرما و در صورت تهیه قطعه بوسیله پیمانکار هزینه خرید آن براساس ارائه فاکتور پرداخت خواهد بود.

ب کارفرما متعهد می شود شخص یا اشخاص دارای صلاحیت فنی را که به تائید مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه رسیده باشند به عنوان نماینده به پیمانکار معرفی نماید.

تکارفرما متعهد میگردد که از داده‌های خود کپی پشتیبان تهیه نماید. در صورت عدم تهیه نسخه پشتیبان توسط کارفرما و بروز نقص یا از بین رفتن بانک اطلاعاتی، پیمانکار تعهدی ندارد اما برای بازیابی اطلاعات همکاری می‌نماید.

ماده ۷ : کارفرما می‌تواند در صورت صلاحدید قرارداد را یک جانبه فسخ نماید.

ماده ۸ : کارفرما می‌تواند مبلغ ریالی حجم عملیات این قرارداد را تا ۲۵% کاهش یا افزایش دهد.

ماده ۹ : در صورت بروز اختلاف، موضوع بدواً در جلسه مشترک بررسی و در صورت عدم توافق از طریق اداره حقوقی دانشگاه رسیدگی و چنانچه رفع اختلاف نشد از طریق مراجع قضائی اقدام خواهد شد.

ماده۱۰: پیمانکار موظف است تعهدات خود را برابر شرایط و ضوابط تعیین شده در قرارداد از طرف کارفرما یا مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه به انجام برساند بدیهی است در صورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خود کوتاهی نماید، کارفرما مختار است برای بار اول از اولین دریافتی پیمانکار به میزان دوبرابر خسارت وارده کسر نماید. تعیین میزان خسارت بعهده کارشناس ذیصلاح خواهد بود و در صورت تکرار ، قرارداد را یکجانبه فسخ و سپرده وی را به نفع دولت ضبط نماید.

ماده ۱۱: در صورتیکه پیمانکار به دلایلی تمایل و توانائی لازم جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد را ندارد میبایست مراتب کتباً به کارفرما اعلام نماید.

ماده ۱۲-مسئولیت‌های حقوقی: مسئولیتهای حقوقی و جزائی ناشی از روابط کار و مقررات قانون تأمین اجتماعی به عهده پیمانکار بوده و در این زمینه کارفرما هیچگونه مسئولیتی را عهده‌دار نیست، بدیهی است این امر، رافع مسئولیتهای شخصی افراد در مقابل قوانین حقوقی و جزائی نمیباشد.

ماده۱۳ – قانون منع مداخله کارکنان دولت: پیمانکار متعهد می‌گردد مشمول ماده ۳۱ قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دیماه ۱۳۳۷ نباشد.

ماده۱۴ – نشانی پیمانکار : اقامتگاه قانونی شرکت و شماره تلفن همان است که در عنوان قرارداد ذکر شده و چنانچه نامه‌ای به شرکت ارسال گردد ابلاغ شده تلقی گردیده و پیمانکار متعهد است در صورت تغییر محل و یا شماره تلفن مراتب را حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از جابجائی و تغییر مکان کتباً به کارفرما اعلام نماید.

ماده ۱۵: سایر شرایط و مواردی که در این قرارداد پیش‌بینی نشده است تابع احکام کلی و شرایط عمومی مربوط به قراردادها و قوانین جاری مملکت بوده و لازم الاتباع می باشد.

ماده ۱۶ این قرارداد در ۱۶ ماده، ۱۲  تبصره، ۵ نسخه و ۶ صفحه تنظیم و هر نسخه حکم واحد را دارد.

 

مجری                                                                                کار فرما

 

مدیر فن آوری اطلاعات دانشگاه                                              مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه

مسئول امور قراردادها                                                    رئیس اداره حقوقی و املاک دانشگاه

مسئول حسابداری مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه

 

به کانال تلگرامی وکیل سایبری بپیوندید irancyberlawyer@

 

تهیه نرم‌افزار دانشگاهی ,تهیه نرم‌افزار دانشگاهی ,تهیه نرم‌افزار دانشگاهی ,تهیه نرم‌افزار دانشگاهی ,تهیه نرم‌افزار دانشگاهی ,تهیه نرم‌افزار دانشگاهی ,تهیه نرم‌افزار دانشگاهی

به گفتگو بپیوندید

16 + 20 =

بازگشت به بالای صفحه