رد کردن لینک ها

سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف ناشی از نام های دامنه ۱۹۹۹ | وکیل سایبری

اشتراک گذاری

سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف ناشی از نام های دامنه ۱۹۹۹

سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف ناشی از نام های دامنه ۱۹۹۹ – . هدف

«سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف ناشی از نام های دامنه» (من بعد «سیاست نامه») توسط شرکت اینترنتی برای شماره ها و نام های واگذار شده (آیکان) در «توافق نامه ثبت» شما با ارجاع به آن وارد می شود، و شرایط و ضوابطی را در ارتباط با اختلاف بین شما و هر شخص دیگری غیر از ما (registrar) در خصوص ثبت و استفاده از یک نام دامنه ثبت شده از سوی شما مقرر می کند.

رسیدگی به موجب پارگراف ۴ این سیاست نامه بر طبق قواعد ناظر بر سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف ناشی از نام های دامنه (قواعد دادرسی) خواهد بود که در آدرس اینترنتی http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm در دسترس است و نیز بر طبق قواعد تکمیلی «ارایه دهنده خدمات حل و فصل اختلاف اداری» انتخاب شده خواهد بود.

۲. اظهارات شما

با اقدام به ثبت یک نام دامنه، یا با درخواست از ما برای حفظ یا تمدید ثبت یک نام دامنه، شما برای ما اظهار و تضمین می کنید که:

الف) اظهاراتی که شما در «توافقنامه ثبت» به عمل آورده اید، کامل و صحیح هستند.

ب) تا آنجا که شما می دانید، ثبت نام دامنه به حقوق هیچ شخص ثالثی تجاوز نمی کند، یا به هر نحو دیگر آنها را نقض نمی کند.

ج) شما نام دامنه را برای هدف غیرقانونی ثبت نمی کنید. و

ه) شما نام دامنه را آگاهانه در جهت نقض هر قانون یا مقررات قابل اعمال (حاکم) استفاده نخواهید کرد.

این مسئولیت بر دوش شماست که تعیین کنید آیا ثبت نام دامنه شما به حقوق شخص دیگری تجاوز یا آن را نقض می کند، یا خیر.

۳. لغوها، انتقالات و تغییرات

ما به موجب اوضاع و احوال زیر ثبت نام های نام دامنه را لغو می کنیم یا آنها را انتقال می دهیم یا در آنها تغییراتی را اعمال می کنیم:

الف) پیرو مقررات پاراگراف ۸، با دریافت دستورالعمل های کتبی یا الکترونیکی مقتضی از شما یا نماینده ذی صلاح شما برای چنین اقدامی؛

ب) دریافت حکم دادگاه یا دیوان داوری، در هر مورد از دادگاه صالح، که متضمن چنین اقدامی است؛ و/یا

ج) دریافت تصمیم (رای) یک پنل اداری که متضمن انجام چنین عملی (لغو، انتقال، تغییر نام دامنه) در هر دادرسی اداری است که شما یک طرف آن بوده اید و تحت این سیاست نامه یا نسخه بعدی آن، که توسط آیکان اقتباس شده است، اداره شده است.

ما همچنین می توانیم بر طبق شروط توافقنامه ثبت نام شما یا دیگر شرایط قانونی، ثبت نام های دامنه را لغو کنیم یا آنها  را انتقال دهیم یا در آنها تغییراتی را اعمال کنیم.

۴. رسیدگی (دادرسی) اداری آمره (الزامی)

این پاراگراف نوع اختلافاتی را که لازم است شما در خصوص آنها به دادرسی اداری الزامی تسلیم شوید، مقرر می کند. این اقدامات در نزد یکی از «ارایه کنندگان خدمات حل و فصل اختلاف اداری» انجام خواهد شد؛ لیست آنها در این آدرس الکترونیکی www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm موجود است (هر کدام یک «ارایه کننده» نامیده می شود.)

 

وکیل جرایم سایبری | وکیل جرایم اینترنتی | وکیل سایبری | وکیل جرایم رایانه ای

 

سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف ناشی از نام های دامنه ۱۹۹۹ سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف ناشی از نام های دامنه ۱۹۹۹ سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف ناشی از نام های دامنه ۱۹۹۹ سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف ناشی از نام های دامنه ۱۹۹۹ سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف ناشی از نام های دامنه ۱۹۹۹ سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف ناشی از نام های دامنه ۱۹۹۹ سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف ناشی از نام های دامنه ۱۹۹۹ سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف ناشی از نام های دامنه ۱۹۹۹ سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف ناشی از نام های دامنه ۱۹۹۹

بازگشت به بالای صفحه