رد کردن لینک ها

فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

اشتراک گذاری

فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

( موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هیات وزیران )

 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی                                                     ع – ۱۳۰ (۶-۸۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

۱ – نام دستگاه (کارفرما) :
۲ – نام نماینده دستگاه :۳ – سمت نماینده دستگاه :
۴ – نام شرکت (طرف قرارداد) :   شماره ثبت شرکت :       تاریخ ثبت شرکت :۵–شماره‌وتاریخ‌تعیین‌صلاحیت‌شرکت:شماره:           تاریخ:               توسط :
۶ – نام نماینده شرکت طرف قرارداد :۷ – سمت نماینده شرکت طرف قرارداد :
۸ – شماره و تاریخ صورتجلسه تشریفات مناقصه:شماره :                               تاریخ :  * دلا یل ترک تشریفات مناقصه
۹ – موضوع قرارداد : واگذاری امور ایاب و ذهاب۱– ۹- نوع کار: سرویس آمد و رفت کارکنان
۲ – ۹ – واحد کار : مسیر برون شهری ، درون شهری
۳ – ۹ –حجم کار :
۴ – ۹ – کیفیت کار : با نظر کارفرما
۵ – ۹ – امکانات و تجهیزات مورد نیاز :
۶ – ۹ –نشانی محل‌انجام خدمت موضوع‌قرارداد:
۱۰ – مدت انجام قرارداد :مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء به مدت : یکسال شمسی          تاریخ :                                       تاریخ خاتمه :
۱۱ – مبلغ قرارداد :۱ – ۱۱ – ارزش هرواحدکار: هر نیمراه اتوبوس خارج شهر                     ریال ، هر نیمراه اتوبوس داخل شهر                    ریال ،
هر نیمراه مینی بوس خارج شهر                                ریال و هر نیمراه مینی‌بوس داخل شهر                            ریال
۲ – ۱۱ – کل مبلغ قرارداد :                        ریال (                                    ریال)

 

*درصورتیکه از روش ترک مناقصه استفاده شود می بایست دلایل ترک تشریفات در فرم منعکس و یک نسخه نیز به ————————— ارسال گردد .

 

 

۱۲ – نحوه پرداخت پس از کسر کلیه کسورات قانونی و اقساط پیش پرداخت :پرداخت براساس تایید کارفرما در دوازده مرحله ، به شرح زیر صورت می گیرد :۱ – ۱۲ – پیش پرداخت به مبلغ ************* ریال در تاریخ **********۲ – ۱۲ – پرداخت های ماهانه به مبلغ                             ریال (                                        ریال) در پایان هرماه
پس از ارائه صورتحساب توسط پیمانکار و تایید ناظر قرارداد .۳ – ۱۲ –سایر اشکال پرداخت (درصورت توافق) : **************
۱۳ – روش اصلاح قرارداد :۱ – ۱۳ – کارفرما می تواند درصورت ضرورت نسبت به تغییرمیزان کار با اعلام به شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا ۲۵%درصد کاهش یا افزایش دهد .۲ – ۱۳ – کارفرما می تواند درصورت دارابودن مستخدم رسمی درخدمات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجازه استفاده از این نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد(حداقل به میزان حقوق و مزایای افراد مذکور) به شرکت طرف قرارداد اعطا نماید .۳ – ۱۳ – کارفرما می تواند درصورت ضرورت درجهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی ، شرایط اختصاصی را
که لازم می داند به این قرارداد الحاق نماید .
۱۴ – تعهدات کارفرما :۱ – ۱۴ – کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های لازم کتباً به شرکت طرف قرارداد معرفی می نماید .۲ – ۱۴ – کارفرما متعهد می شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات دراختیار شرکت طرف قرارداد قراردهد .۳ – ۱۴ – کارفرما مجاز است برای فسخ قرارداد , حداقل یک ماه قبل از فسخ موضوع را کتباً به پیمانکار اطلاع دهد .۴ – ۱۴ – کارفرما متعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حساب های مربوط در راس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد .
۱۵ – تعهدات شرکت طرف قرارداد :۱ – ۱۵ – شرکت طرف قرارداد…….. نفر را به عنوان نماینده تام الاختیارخود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی می نماید .۲ – ۱۵ – شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد نیروی انسانی واجد شرایط , امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد .۳ – ۱۵ – شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی که به تایید کارفرما می رساند انجام دهد .۴ – ۱۵ – شرکت طرف قرارداد اقرار می نماید که مشمول قانون منع  مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد .۵ – ۱۵ – شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیات های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد . ضمناً پرداخت دستمزد و کارمزد ، حق السعی ، خسارات اخراج، سنوات ، بیمه ، عائله مندی ،ایاب و ذهاب ، بن کارگری ، پاداش و اضافه کار افراد موضوع این بند با پیمانکار قرارداد است .۶ – ۱۵ – شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزئاً (اعم از حقیقی یا حقوقی) ندارد .۷ – ۱۵ – هرگونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد می بایستی ظرف مدت ۵ روز کتباً به کارفرما اعلام گردد .۸ – ۱۵ – شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تأیید سازمان تامین اجتماعی رسیده است به کارفرما ارائه نماید .

 

۹ – ۱۵ – درصورت فسخ ، لغو یا اتمام قرارداد ، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده شرکت طرف قرارداد می باشد .۱۰ – ۱۵ – شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد برای نیروی انسانی شرکت درموارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید .۱۱ – ۱۵ – شرکت متعهد می گردد آموزش های تخصصی و حرفه ای لازم را به کارکنان خود (جهت واگذاری کار) بدهد .۱۲ – ۱۵ –ضمانت حسن رفتارواخلاق کارکنان وکیفیت انجام کارآنان به عهده شرکت است و شرکت درمقابل دستگاه پاسخگوست .۱۳ – ۱۵ – شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظام های جاری دستگاه , حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد .۱۴ – ۱۵ – به منظورحسن اجرای قرارداد, و تضمین  انجام تعهدات ، طرف قرارداد موظف است  به میزان مقرر درآئین نامه تضمین برای معاملات دولتی (موضوع بندهای ب و د ماده ۵  آئین نامه مذکور ) تضمین قانونی بسپارد .یک فقره ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به شماره ……….مورخ………به عهده بانک ………شعبه……….کد…….به مبلغ …………….ریال تسلیم کارفرما گردیده که در صورت رعایت کامل مفاد قرارداد و تایید کارفرما برابر مقررات قابل استرداد است.
۱۶ – نظارت :۱ – ۱۶ – کارفرما موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد (حقیقی وحقوقی) واجد شرایط را که صلاحیت آنان به تایید مدیر واحد رسیده است , به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نماید .۲ – ۱۶ – کلیه پرداخت ها به طرف قراردادبا تایید ناظر یا ناظرین صورت می گیرد .۳ – ۱۶ – نظارت براجرای تعهدات قانونی شرکت و کارکنان متبوع آنها با ناظر است .۴ – ۱۶ – ناظر به کلیه کارکنان و واحدها معرفی می شود تا برحسن اجرای قرارداد توسط شرکت و کارفرما نظارت نماید و مشکلات     به ناظر منعکس گردد .۵ – ۱۶ – ناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت را باتوجه به شیوه های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظرسنجی پیش بینی و اعمال نماید .۶ – ۱۶ – درصورتی که کارفرما تشخیص دهدکه شرکت ، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده ویا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز زند ، جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه ، مجاز است نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و شرکت حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .
۱۷ – شرایط عمومی قرارداد :۱ – ۱۷ – کارفرما درقبال مطالبات نیروی انسانی شرکت درزمینه قانون کار ، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح هیچگونه مسئولیتی ندارد .۲ – ۱۷ – کارفرما حق هرگونه دخالتی در امور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر معرفی کارکنان , نحوه مدیریت و ……… از خود سلب می نماید .۳ – ۱۷ – درصورتیکه براساس گزارش کتبی ناظر , طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور
داشته باشد :-       درمرحله اول ۱ درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود .-       درمرحله دوم ۲ درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود .-       درمرحله سوم ۳ درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود .-       درمرحله چهارم موضوع در کمیته مندرج در بند ۹-۱۷  بررسی وتصمیم گیری می شود ، حکم تصمیمات کمیته لازم الاجرا است .۴ – ۱۷ – درصورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف قرارداد ، دستگاه می تواند به میزان درصدی ازمبلغ قرارداد از محل طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده های شرکت اخذ خسارت نماید .۵ – ۱۷ – هرگونه قرارداد که نتیجه آن بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل باشد ، ممنوع است .۶– ۱۷ – این قرارداد درصورت رضایت طرفین و دریافت مجوزهای لازم از بالاترین مقام دستگاه و بارعایت آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و قانون برگزاری مناقصات با همان شرایط قبلی به مدت سه ماه قابل تمدید است .

 

 

۷ – ۱۷ – کارفرما حق خواهد داشت به تشخیص خود و در مواقع لزوم ، دفاتر مالی و سایر اسناد و مدارک پیمانکار را در رابطه با موضوع این قرارداد، از طریق حسابرسان خود حسابرسی نموده و پیمانکار متعهد است نهایت همکاری را در این مورد با حسابرسان کارفرما مبذول دارد . هدف حسابرسی موضوع این ماده حصول اطمینان کارفرما از حسن اجرای مفاد و شرایط و نرخهای قرارداد حاضر بوسیله پیمانکار است .۸ – ۱۷ – درصورتیکه از نحوه کار پیمانکار رضایت حاصل نباشد ، کارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار کتبی
به فاصله —– روز و عدم تغییر رویه نسبت به فسخ قرارداد بصورت یکجانبه اقدام و ضمانت نامه بانکی شرکت را ضبط نماید .۹ – ۱۷ – حل هرگونه اختلاف ناشی ازتفسیر مواد این قرارداد و یا اجرای هریک ازآنها بر عهده کمیسیون موضوع ماده ۹۴ آئین نامه مالی ، معاملاتی دانشگاه به عنوان حکم مشترک و مرضی الطرفین می باشد و نظر مرجع مذکور که صلحاً صادر می شود برای طرفین لازم الاجرا است . درطول رسیدگی به اختلاف، پیمانکار متعهد است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد ، به کار خود ادامه دهد .
۱۸ – نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات :۱ – ۱۸ – نشانی کارفرما :نشانی :   تلفن :  نشانی پست الکترونیک :
۲ – ۱۸ – نشانی شرکت طرف قرارداد :نشانی :  تلفن :  نشانی پست الکترونیک :     نشانـی های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسـلات از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی تلقی می شود . درصورت تغییر نشانی ،طرفین موظفند ظرف مدت ۴۸ ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند . درغیر این صورت کلیه نامه ها ،ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی باشد و مسئولیتهای مالی و قانونی ناشی از عدم اعلام آدرس جدید به کارفرما به عهده پیمانکاراست .
۱۹ – امضاء طرفین قرارداد :این قرارداد در ۱۹ ماده و ۴۹ بند در — نسخه  جهت : طرف قرارداد, دستگاه (کارفرما) ، وزارت کارو اموراجتماعی ، ——-و سایر موارد مورد نیاز تهیه و تنظیم شده که پس از امضای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .ضمنا ً به استناد بند ۳-۱۳ …… برگ شرایط اختصاصی شامل —–     ماده و   —–    برگ لیست اسامی و خط سیر مسیرهای سرویس شامل   —    مسیر الحاق قرارداد می باشد که جزء لاینفک قرارداد بوده وبرای طرفین لازم الاجرا می باشد .

مهر و امضاء کارفرما :                             مهر و امضاء شرکت طرف قرارداد :                     مهر و امضا مسئول امور مالی :نام و نام خانوادگی نماینده :                      نام و نام خانوادگی نماینده :                              نام و نام خانوادگی :سمت :                                                سمت :
محل امضاء :                                         محل امضاء :                                                 محل امضاء:

 

به کانال تلگرامی وکیل سایبری بپیوندید irancyberlawyer@

 

به گفتگو بپیوندید

14 − 1 =

بازگشت به بالای صفحه