رد کردن لینک ها

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت

اشتراک گذاری

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت

بی سیم – Wireless

 

مقدمه :

این قرارداد در تاریخ        تهران بین شرکت ……………… به شماره ثبت   ……………..  به مدیریت ……….. که از این پس ………. نامیده میشود از یک طرف و شرکت             به شماره ثبت           و کد اقتصادی:         به آدرس:                  به مدیریت                     که منبعد در این قرارداد مشترک نامیده میشود از سوی دیگر،  با رعایت مواد و شرایط زیر منعقد گردید.

·        ماده ۱ : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از :

برقراری اتصال دو طرفه به شبکه جهانی اینترنت  با سرعت kbps….. به تفکیک مقدارkbps ….. دریافت وkbps …..  ارسال براساس استاندارد  ( (Protocol TCP/IP به صورت اختصاصی (Dedicated) ، همراه با ….. عددIP  معتبر.

تبصره ۱: تخصیص تعداد بیشتر شناسه فیزیکی خصوصی منوط به تکمیل فرم ارائه شده ……….، توسط مشترک و تایید کارشناسان فنی ………. می باشد.

 

·        ماده ۲ : مدت قرارداد

مدت زمان این قرارداد از تاریخ تحویل موضوع قرارداد، براساس صورتجلسه تحویل، به مدت یکسال شمسی می‌باشد.

 

·        ماده ۳ : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن بشرح زیر است:

۱-۳-      مبلغ قرارداد ماهیانه …………….. ( …………….)  ریال و مبلغ کل آن ……………. ( …………….. ) ریال می باشد که با ارائه صورتحسابهای ماهیانه (۱۲ صورتحساب) توسط ……….، در آغاز هر ماه توسط مشترک به ………. پرداخت خواهد شد.

۲-۳-      مبلغ ……………  ( ………………) ریال عنوان ودیعه، معادل یکماه موضوع قرارداد، در زمان برقراری موضوع قرارداد نقدا” به ………. پرداخت خواهد گردید.

تبصره ۲: طبق ماده ۱۶ و  ۳۸ قانون “مالیات بر ارزش افزوده”، مصوب۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تمامی صورتحسابهای صادره توسط ………. و  برای هر مرحله پرداخت ۱٫۵% مالیات و ۱٫۵% عوارض محاسبه و از مشترک اخذ میگردد.

 

 

 

 

 

 

تبصره ۳:مبلغ مندرج در ماده ۳ بند ۱، صرفا” مربوط به اشتراک پهنای باند در مدت زمان یکساله میباشد و تهیه و تامین تجهیزات و دستگاههای مخابراتی مربوطه و همچنین هزینه نصب و راه‌اندازی بعهده مشترک بوده و صورتحساب آن بصورت جداگانه صادر و همزمان با برقراری ارتباط به ………. پرداخت خواهد شد.

  • در صورت درخواست کتبی مشترک مبنی بر ارتقاء پهنای‌باند و وجود امکانات واگذاری خدمات بیشتر، ارتقاء خدمات (پهنای‌باند) انجام خواهد گرفت، بدیهی است مبلغ قرارداد نیز متناسبا” تعیین و اصلاح و صورتحسابهای ذیربط ارسال خواهد شد.

 

·        ماده ۴:  وظایف و تعهدات ……….

۱-۴-      نصب و راه‌اندازی تجهیزات Wireless در مدت زمان ۷ روز از تاریخ تحویل مکان (دکل‌ها در صورت لزوم) توسط مشترک.

تبصره۴: چنانچه به دلائل فنی، پس از تحویل مکان،  امکان برقراری ارتباط میسر نگردد و یا کیفیت خط پاسخگوی پهنای باند مورد نظر نباشد، ………. وجوه دریافتی را مسترد نموده و قرارداد لغو خواهد گردید.

۲-۴-     ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد با ضریب اطمینان ۹۵% جهت برقراری ارتباط با اینترنت بشرح فوق بدون در نظر گرفتن اشکالات ناشی از مشترک و شبکه مخابرات و نظایر آن.

۳-۴-     رفع اشکالات ناشی از ارائه خدمت موضوع  قرارداد که مشترک کتباً به ………. اعلام می نماید.

تبصره۵ :  در زمان بروز مشکل و بمنظور سهولت در امر پاسخگوئی مشترک، می تواند با تلفن مستقیم ………….. و …………… و ………………. (بخش …………..) تماس و یا مراتب را به پست الکترونیک ………………….. اعلام نمایند، تا متعاقبا” از زمان تقریبی رفع اشکال مطلع گردند.

۴-۴-     ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد بصورت ۲۴ ساعته و هفت روز در هفته.

  • در صورت کاهش کیفیت خدمات ارائه شده بطوریکه بهره‌برداری از این خدمات امکانپذیر نباشد و یا قطع احتمالی آن به مدت بیش از یک ساعت ممتد (بشرط ثبوت قصور ……….)، جهت جبران آن، دو برابر مدت قطعی بطور رایگان به مدت قرارداد افزوده میگردد.
  • ………. یک نفر را به عنوان نماینده فنی خود کتبا” به مشترک معرفی می نماید. بدیهی است هرگونه هماهنگی و توافق با وی در

امور فنی مورد قبول طرفین خواهد بود.

 

·        ماده ۵ : وظایف و تعهدات مشترک

۱-۵-    مشترک اقدامات لازم جهت جلوگیری از اختلال نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه ………. را انجام خواهد داد.

۲-۵-    مشترک  حق واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد را جزئاً و یا کلاً بغیر ندارد مگر با موافقت کتبی ……….. در هر حال مسئولیت هرگونه استفاده غیر قانونی و غیرمجاز و یا اخلال در شبکه، مطابق بند فوق، بعهده مشترک میباشد

۳-۵-    مشترک متعهد می گردد کلیه مقررات قانونی و جاری و آتی شرکت مخابرات در زمینه استفاده از خط اینترنت را رعایت نماید.

۴-۵-    مشترک مکلف است جهت جلوگیری از دسترسی کاربران شبکه خود به سایتها و موضوعات خلاف اخلاق و عفت عمومی از قبیل تصاویر مستهجن و ترویج بی بند و باری و مغایر شئونات اسلامی، اقدامات لازم را بکار برد.

  • مشترک حق ارائه سرویس های تلفنی را بدون کسب مجوز از شرکت مخابرات از طریق موضوع این قرارداد؛ را ندارد.
قرارداد اتصال به شبکه اینترنت
قرارداد اتصال به شبکه اینترنت

۶-۵-    مشترک مشخصات فنی تعریف شده بر روی شبکه خود، که به موضوع قرارداد مرتبط می باشد را به صورت کتبی به ………. اعلام خواهد نمود و بدون اطلاع کتبی به ……….، تغییر نخواهد داد. ضمن آنکه هرگونه فرم اطلاعاتی و یا گزارش مورد درخواست ………. را که مربوط به موضوع این قرارداد است بطور کامل تکمیل و ارائه خواهد نمود.

۷-۵-    مشترک یک نفر را بعنوان نماینده فنی خود کتباً به ………. معرفی مینماید. هرگونه هماهنگی و توافق با وی در امور فنی مورد قبول طرفین خواهد بود.

۸-۵-    کلیه مسئولیت های اخلاقی و قانونی ناشی از استفاده مشترک و کاربران وی از شبکه بر عهده مشترک می‌باشد.

۹-۵- مشترک متعهد است صورتحسابهای ماهیانه را حداکثر ۱۵ روز پس از تاریخ دریافت آن، در وجه ………. پرداخت نماید. در غیر اینصورت ………. محق است کلیه امکانات واگذاری سرویسهای مربوطه را قطع نماید و نسبت به برداشت طلب خود از ودیعه موجود اقدام نماید.

تبصره ۶: وصل مجدد منوط به پرداخت کلیه بدهی های معوقه از طرف مشترک خواهد بود و در زمان قطع بعلت بدهی، مشترک ملزم به پرداخت هزینه های ثابت از قبیل آبونمان و … می باشد.

  • در صورت تمایل مشترک به فسخ قرارداد (قبل از پایان مدت قرارداد)، ایشان متعهد است درخواست خود را حداقل یکماه قبل کتبا” به ………. اعلام نماید. در غیراینصورت ودیعه موضوع بند ۲ ماده ۳ به عنوان جریمه فسخ قرارداد متعلق به ………. خواهد شد.

۱۱-۵-     در طول مدت قرارداد مشترک حق مطالبه جریمه و یا خسارت تحت هر عنوان و شرایطی بیش از معادل یک ماه مبلغ قرارداد را نخواهد داشت.

 

·        ماده ۶ :  فسخ قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء برای طرفین معتبر و لازم الاجراست و قابل فسخ نمی‌باشد مگر در موارد زیر:

۱-۶- توافق کتبی طرفین.

۲-۶-      چنانچه هر یک از طرفین به بخشی یا تمام تعهدات خود عمل ننماید، طرف مقابل میتواند یک ماه پس از اخطار کتبی،   قرارداد را بطور یکجانبه فسخ نماید. در اینصورت تسویه حساب بر اساس میزان استفاده از خدمات تا تاریخ فسخ به شرح زیر انجام خواهد شد:

مدت استفاده به ماه × (هزینه پرداختی اشتراک ماهیانه)

۳-۶- چنانچه حوادث غیر مترقبه و دیگر عوامل خارج از اختیار ………. (به شرح ماده ۷ این قرارداد) بیش از یک ماه بطول انجامد، مشترک میتواند قرارداد را فسخ نماید. در اینصورت هزینه اشتراک ماهیانه (طی دوره بهره برداری) بر اساس  بند ۲ همین ماده محاسبه و تسویه خواهد شد.

·        ماده ۷ :  حوادث غیر مترقبه

به هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار ………. از قبیل (و نه محدود به) جنگ, اعتصاب, اغتشاش عمومی, صاعقه, آتش‌سوزی, زلزله, سیل, اشکالات ناشی از تصمیمات و عملیات داخلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  و شرکت‌های تابعه از جمله شرکت‌های مخابرات, محدودیت صادرات و واردات, محدودیت تبادل ارزی با خارج, وضع قوانین و مقررات و دستورالعمهای جدید دولتی , تا زمانی که وضعیت فوق‌العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد, به گونه‌ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود.

 

·        ماده ۸ :  مرجع حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر و یا نحوه ی اجرای قرارداد، طرفین بدوا” سعی خواهند نمود از طریق مذاکرات دوستانه نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نمایند. در صورت عدم حصول توافق, هریک از طرفین مجاز و مختار می‌باشند که به مراجع قانونی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.

 

·        ماده ۹ : نشانی طرفین

در زمان امضای این قرارداد آدرس طرفین به شرح ذیل اعلام گردید:

نشانی ……….: تهران ……………………………………………..

نشانی مشترک:

 

·        ماده ۱۰: قانون و زبان قرارداد

این قرارداد در ۱۰ ماده  و ۶ تبصره در دو نسخه تهیه شده است که هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان و از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و کلیه نسخ قرارداد به زبان فارسی تهیه و مبادله گردید.

 

با امضای این قرارداد هر گونه تصور ، قرار ، مکاتبه و برداشت شفاهی و یا کتبی قبلی در خصوص مندرجات ذکر شده در این قرارداد میان طرفین ملغی گردیده و در تمامی موارد تنها مفاد مندرج در این قرارداد نافذ خواهد بود.

 

به کانال تلگرامی وکیل سایبری بپیوندید irancyberlawyer@

 

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت,قرارداد اتصال به شبکه اینترنت

 

به گفتگو بپیوندید

یک × یک =

بازگشت به بالای صفحه