رد کردن لینک ها

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

با اتکا به خداوند متعال، این قرارداد بین :

آقای/خانم …………………………………  به شماره شناسنامه…………………… فرزند…………… از طرف شرکت/موسسه/سازمان ……………………………………  که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، از یک سو و از سوی دیگر

آقای/خانم …………………………………  به شماره شناسنامه…………………… فرزند…………… از طرف شرکت ………………………………………… که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود، به شرح مفاد زیر در تاریخ ………………………….   منعقد گردید.

ماده ۱ : موضوع قرارداد

طراحی وب سایت اینترنت

ماده ۲ : مدت قرارداد

۱۵ روز کاری پس از عقد قرارداد و اجرای بندهای ۱-۳ و ۲-۵ .

 

ماده ۳ : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

………………… ریال معادل ………………… تومان میباشد که طی ۳ مرحله به شرح زیر پرداخت خواهد شد.

بند ۱-۳ : مبلغ …………………….. ریال در زمان عقد قرارداد.

بند ۲-۳ : مبلغ ……………………… ریال در زمان پایان طراحی و برنامه نویسی و قبل از راه اندازی نهایی.

بند ۳-۳ : مبلغ ………………………. ریال بعد از راه اندازی و تایید نهایی کارفرما.

 

ماده ۴ : مشخصات فنی پروژه

از آنجایی که طراحی و برنامه نویسی وب سایت اینترنت، امری کاملا تخصصی میباشد، بمنظور جلوگیری از ابهامات احتمالی، مشخصات ریز فنی مورد قرارداد، به شرح ذیل درج گردیده است:

بند ۱-۴ : سطح تکنولوژی مورد قرارداد:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ۲-۴ : زبانهای برنامه نویسی مورد استفاده:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ۳-۴ : وب سایت مورد قرارداد، در ……. زبان ………………………………………………..تهیه خواهد شد.

بند ۴-۴ : نحوه استفاده از تکنیکهای انیمیشن :

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

بند ۵-۴ : استفاده از عکس ها ، چیدمان، ترکیب و رنگ بندی وب سایت مورد قرارداد بصورت حرفه ای بوده و سعی برآن است که تا حد امکان نظر کارفرما در این خصوص جلب نموده شود. بدیهی است این ویژگی متناسب با قابلیتهای بند ۱-۴ خواهد بود.

 

ماده ۵ : تعهدات طرفین

بند ۱-۵

مطابق با این قرارداد، پیمانکار متعهد میشود در راستای جلب رضایت کارفرما، سایت اینترنتی با مشخصاتی که در ماده ۴ به آنها اشاره شده است، ظرف مدت ۱۵ روز پس از عقد قرارداد، طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی نموده و تحویل کارفرما نماید.

بند ۲-۵

مطابق با این قرارداد، کارفرما متعهد میشود مطابق با نیاز پیمانکار در تهیه و تحویل عکس، کاتالوگ، فرآیند ها ، اطلاعات علمی و فنی مربوطه و دیگر نیازمندیها مانند آرم شرکت، رنگهای سازمانی و … بمنظور طراحی یک وب سایت اینترنت، حداکثر همکاری را ظرف مدت قرارداد، بعمل آورد.

 

ماده ۶ : پشتیبانی موضوع قرارداد

بند ۱-۶

پشتیبانی وب سایت: پس از اتمام قرارداد و تحویل وب سایت از سوی پیمانکار، کارفرما بمدت ۱۵ روز بمنظور بررسی نهایی و یا تغییرات مورد نیاز احتمالی، زمان خواهد داشت، تا نظرات و نیازهای خود را بصورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید. بدیهی است بعد از گذشت ۱۵ روز از اتمام مدت قرارداد و تحویل وب سایت، پیمانکار هیچگونه تعهدی در قبال تغییرات و یا ایرادات احتمالی، نداشته و در صورت نیاز انجام تغییرات، طبق تعرفه و خارج از مبلغ قرارداد، هزینه های مربوطه اخذ خواهد شد.

بند ۲-۶

پیمانکار متعهد میگردد، پس از اتمام مدت قرارداد، در صورت نیاز کارفرما به انجام هرگونه تغییرات، اساسی و یا جزئی، در قبال وصول هزینه های مربوطه، نیاز کارفرما را درخصوص وب سایت موضوع قرارداد، مرتفع و نهایت همکاری را با کارفرما در جلب رضایت وی، داشته باشد.

 

ماده ۷ : نشانی طرفین قرارداد

جناب آقای……………………………..که در این قرارداد بعنوان کارفرما از وی نام برده شده است به نشانی:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

و شماره تلفن………………………………… قابل دسترس میباشد.

جناب آقای……………………………..که در این قرارداد بعنوان پیمانکار از وی نام برده شده است به نشانی:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

و شماره تلفن………………………………… قابل دسترس میباشد.

 

ماده ۸ : مفاد قرارداد

این قرارداد در ۳ صفحه شامل ۸ ماده و ۱۲ بند ، در دو نسخه تهیه و بعد از امضا طرفین، مبادله شد و هر نسخه در حکم واحد میباشد.

 

 

کارفرما

نام و نام خانوادگی:

امضا:

پیمانکار

نام و نام خانوادگی:

امضا:

 

 

به کانال تلگرامی وکیل سایبری بپیوندید irancyberlawyer@

 

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت,قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه