رد کردن لینک ها

قواعد دادرسی سیاست نامه حل و فصل اختلاف ناشی از نام دامنه ۲۰۰۹ | وکیل سایبری

اشتراک گذاری

قواعد دادرسی سیاست نامه حل و فصل اختلاف ناشی از نام دامنه ۲۰۰۹

قواعد دادرسی سیاست نامه حل و فصل اختلاف ناشی از نام دامنه ۲۰۰۹ – قواعد مربوط به سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف ناشی از نام دامنه ۲۰۰۹

توضیح مترجم (دکتر طاهر حبیب زاده): عبارات پاورقی ها برای توضیح بیشتر است و در متن این قواعد نیامده است.

این قواعد در همه رسیدگی هایی که به موجب سیاست نامه صورت می گیرد و خواهان به یک ارایه دهنده خدمات حل و فصل اختلاف در یا بعد از ۱ مارس ۲۰۱۰ تسلیم می شود، لازم الاجراست. نسخه قبلی این مقررات که در همه رسیدگی هایی که خواهان به یک ارایه دهنده در یا قبل از ۲۸  فوریه ۲۰۱۰ تسلیم شده است، حاکم است، در آدرس اینترنتی http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules-24oct99-en.htm قابل دسترس است. ارایه دهندگان سیاست نامه می توانند انتخاب کنند که از تشریفات اخطار و طلاع مقرر در این قواعد را قبل از ۱ مارس ۲۰۱۰ اقتباس کنند.

قواعد به روز رسانی شده زیر در همه رسیدگی هایی که به موجب سیاست نامه صورت می گیرد و خواهان در یا بعد از تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۱۵ به یک ارایه دهنده تسلیم می شود لازم الاجرا خواهد شد. ارایه دهندگان می توانند قواعد به روز شده را می توانند قبل از تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۱۵ اقتباس کنند.

بر دادرسی های اداری جهت حل و فصل اختلافات طبق «سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف» که توسط آیکان اتخاذ شده است، این قواعد و نیز قواعد تکمیلی ارایه دهنده ای که دادرسی را اداره می کند، و در وب سایت آن منتشر شده است، حاکم است. هر جا که قواعد تکمیلی ارایه دهنده با این قواعد تعارض پیدا کند، این قواعد مقدم و حاکم خواهد بود.

۱. تعاریف

در این قواعد:

خواهان به معنی طرفی است که در ارتباط با ثبت نام دامنه دعوی را آغاز می کند.

آیکان به شرکت اینترنتی برای شماره ها و نام های واگذار شده اشاره دارد.

صلاحیت قضایی دوجانبه (متقابل) به معنی صلاحیت قضایی دادگاه در محل استقرار هر یک از این دو مورد است:

الف) دفتر اصلی ثبات (مشروط بر اینکه دارنده نام دامنه در «توافقنامه ثبت» به صلاحیت قضایی آن محل برای حل و فصل اختلاف از طریق دادگاه که در ارتباط با یا ناشی از استفاده از نام دامنه است، تسلیم شده باشد.)

ب) آدرس دارنده نام دامنه به همان نحو که در زمان تسلیم دادخواست به ارایه دهنده در پایگاه داده Whois ثبات نشان داده می شود.

پنل به معنی پنل اداری است که توسط یک ارایه دهنده منصوب می شود تا در خصوص دعوی مرتبط با ثبت نام دامنه تصمیم گیری کند.

عضو پنل به  معنی فردی است که توسط ارایه دهنده خدمات منصوب شده است تا عضو پنل باشد.

طرف به معنی خواهان یا خوانده است.

سیاست نامه به معنی سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختلاف است که با ارجاع در توافقنامه ثبت وارد شده و بخشی از آن می گردد.

ارایه دهنده به معنی ارایه دهنده خدمات حل و فصل اختلاف است که توسط آیکان تایید شده است. لیستی از این ارایه دهندگان در آدرس اینترنتی http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm فراهم شده است.

ثبات به معنی نهادی است که خوانده نام دامنه ای را که موضوع دعوی است از طریق آن ثبت کرده است.

توافقنامه ثبت به معنی توافقنامه ای است که بین ثبات و دارنده نام دامنه وجود دارد.

خوانده به معنی دارنده ثبت نام دامنه است که دعوی علیه وی آغاز شده است.

دزدی (ربایش) نام دامنه معکوس به معنی استفاده از سیاست نامه با سوءنیت در راستای تلاش برای محروم کردن دارنده نام دامنه ثبت شده از نام دامنه است.

قواعد تکمیلی به معنی قواعدی است که توسط ارایه دهنده ای که دادرسی را اداره می کند، اقتباس شده است تا مکمل (تکمیل کننده) این قواعد باشد. قواعد تکمیلی نباید معارض با این سیاست نامه یا قواعد باشد، و باید موضوعات مقرر در آنها را دربرگیرد مانند هزینه ها، راهنماها و محدودیت های صفحه ای و کلمه ای، کیفیت قالب و اندازه فایل ها، ابزار مکاتبه با ارایه دهنده و پنل، شکل برگه های توضیحی ابتدایی.

اخطار کتبی به معنی اخطار در قالب کاغذ از سوی ارایه دهنده، خطاب به خوانده در رابطه با شروع رسیدگی اداری طبق سیاست نامه است، که به خوانده اطلاع می دهد علیه وی دادخواستی تنظیم شده است، و لازم است در آن اظهار شود که ارایه دهنده، دادخواست را شامل ضمیمه های آن به صورت الکترونیکی به خوانده و با استفاده از ابزار مشخص شده در آن  فرستاده است. اخطار کتبی صورت کاغذی دادخواست و ضمایم آن را شامل نمی شود.

الف) وقتی دادخواستی، شامل ضمایم آن، به صورت الکترونیکی به خوانده ارسال می گردد، این مسئولیت ارایه دهنده است که از ابزارهای در دسترس متعارف حساب شده استفاده کند تا اخطار واقعی به خوانده واصل شود. این مسئولیت با حصول اخطار واقعی یا اتخاذ تدابیر زیر برای این منظور به پایان می رسد:

۱. ارسال اخطار کتبی دادخواست به همه آدرس های پستی و آدرس فکس:

الف) که در داده ثبت نام دامنه در پایگاه داده whois ثبات برای دارنده نام دامنه ثبت شده، جهت ارتباط فنی، و ارتباط اداری نشان داده می شود، و

ب) که توسط ثبات برای ارایه دهنده جهت ارتباط در خصوص صورت حساب ثبت ارایه شده است؛ و

۲. ارسال دادخواست، شامل ضمایم، در قالب الکترونیکی از طریق ایمیل به:

الف) آدرس های ایمیل جهت ارتباطات فنی، اداری، و صورت حساب؛

ب)  <نام دامنه مورد نزاع>postmaster@؛ و

ج) اگر نام دامنه ( یا www. که نام دامنه به دنبال آن می آید)، به یک وب سایت فعال تبدیل شده است، (غیر از یک صفحه اینترنتی عمومی که ارایه دهنده ایجاد کرده و توسط ثبات یا ارایه دهنده خدمات اینترنتی برای قراردادن نام های دامنه ثبت شده توسط دارندگان متعدد نام های دامنه نگهداری می شود) هر آدرس ایمیلی که در آن صفحه وب سایت نشان داده می شود یا لینک های ایمیل که در آن صفحه نمایش داده می شود؛ و

۳. ارسال دادخواست، شامل ضمایم، به هر آدرس الکترونیکی که خوانده ترجیح می دهد و به ارایه کننده اطلاع داده است و، تا جایی که ممکن است، به همه آدرس های الکترونیکی که از طریق خواهان برای ارایه کننده طبق پاراگراف ۳ (ب)(۵) فراهم شده است.

ب) به جز در مواردی که در پاراگراف ۲(الف) مقرر شده است، هر مکاتبه کتبی با خواهان یا خوانده به موجب این قواعد باید به صورت الکترونیکی از طریق اینترنت (سابقه انتقال مکاتبه باید در دسترس باشد)، یا از طریق هر ابزاری که به طور متعارف مورد درخواست و مورد ترجیح است و توسط خواهان یا خوانده بیان شده است، به ترتیب در پاراگراف های ۳(ب)(۳) و ۵(ب)(۳) ببینید.

ج) هر مکاتبه با ارایه دهنده یا پنل باید با استفاده از ابزار و به شیوه ای که در قواعد تکمیلی ارایه دهنده بیان شده است صورت گیرد (تعداد رونوشت ها نیز بایست هر جا که لازم است رعایت شود).

د) مکاتبات باید به زبانی که در پاراگراف ۱۱ تجوز شده است، صورت گیرد.

ذ) هر یک از طرفین می تواند جزئیات تماس خود را با اطلاع به ارایه دهنده و ثبات به روز رسانی کند.

ر) به جز در مواردی که در این مقررات فراهم شده، یا توسط پنل تصمیم گیری گردیده است، همه مکاتباتی که به موجب این قواعد انجام می شود ]از نظر زمان انجام مکاتبه[ باید فرض شود که:

۱. اگر از طریق اینترنت انجام شده، در تاریخی که مکاتبه ارسال شده است، مشروط بر اینکه تاریخ ارسال قابل اثبات باشد؛ یا، در جایی که مطرح است:

۲. اگر از طریق فکس تسلیم شده است، در تاریخی که در تاییدیه ارسال نشان داده می شود؛ یا

۳. اگر از طریق خدمات پستی یا پیک رسان ارسال شده است، در تاریخی که در رسید آن درج شده است.

ز) به جز در مواردی که در این مقررات مقرر شده است، وقتی مکاتبه ای انجام می شود محاسبه شروع بازه های زمانی طبق این مقررات در اولین تاریخی آغاز می شود که فرض می شود مکاتبه طبق پاراگراف ۲(ر) انجام شده است.

ط) رونوشت هر مکاتبه:

۱. از طرف پنل به هر طرف باید به ارایه دهنده و طرف دیگر ارسال شود؛

۲. از طرف ارایه دهنده به هر طرف باید طرف دیگر ارسال شود؛ و

۳. از یک طرف باید به طرف دیگر، پنل و ارایه دهنده ارسال شود.

ظ) این مسئولیت ارسال کننده است که سوابق موضوع و اوضاع و احوال ارسال مکاتبه را نگهداری کند، که باید برای بازبینی توسط طرفین متاثر و به منظور تنظیم گزارش در دسترس باشند. این مسئولیت شامل ارایه دهنده در ارسال اخطار کتبی به خوانده از طریق پست و/یا فکس به موجب پاراگراف ۲ (الف)(۱) می باشد.

ه) اگر طرفی که مکاتبه ای را ارسال می کند اخطار عدم دریافت مکاتبه را دریافت کند، باید فورا اوضاع و احوال مکاتبه را به پنل اطلاع دهد (یا، اگر هنوز پنلی منصوب نشده است، ارایه کننده را مطلع سازد). اقدامات بیشتر در ارتباط با مکاتبه و هر پاسخی بایست به همان نحو که پنل (یا ارایه دهنده) راهنمایی می کند، به عمل آید.

۳. دادخواست

الف) هر شخصی یا نهادی می تواند با تسلیم دادخواست مطابق سیاست نامه و این قواعد به هر ارایه دهنده ای که توسط آیکان تایید شده است، دادرسی اداری را آغاز کند. (گاهی به دلیل محدودیت ظرفیتی یا سایر دلایل، توانایی ارایه دهنده برای پذیرش دادخواست به تاخیر می افتد. در این صورت، ارایه دهنده باید تسلیم دادخواست را رد کند. شخص یا نهاد تسلیم کننده می تواند دادخواست را به ارایه دهنده دیگر تسلیم کند.)

ب) دادخواست به همراه ضمایم باید در قالب الکترونیکی تسلیم شود و باید:

۱. تقاضا کند که دادخواست برای تصمیم طبق سیاست نامه و این مقررات تسلیم شود؛

۲. نام، آدرس های پستی و ایمیل، و شماره های تلفن و فکس خواهان و هر نماینده ذی صلاح برای اقدام از جانب خواهان در دادرسی اداری را فراهم کند؛

۳. یک روش مورد ترجیح برای انجام مکاتبات با خواهان در دادرسی اداری (شامل شخصی که باید مورد مکاتبه قرار گیرد، روش، و اطلاعات آدرس) مشخص کند، برای هر یک از الف) اسناد صرفا الکترونیکی، و ب) کلیه اسناد شامل اسناد کاغذی (اگر موجود باشد)؛

۴. تعیین کند که آیا خواهان می خواهد یک پنل تک نفره جهت تصمیم در مورد ختلاف انتخاب کند یا یک پنل سه نفره، و  اگر خواهان پنل سه نفره را انتخاب کند، اسامی و جزئیات تماس سه نفر کاندید را جهت اینکه به عنوان یکی از اعضای پنل عمل کنند، فراهم کند (این کاندیدها می توانند از لیست اعضای پنل هر ارایه دهنده ای که توسط آیکان تایید شده است، باشند)؛

۵. نام خوانده (دارنده نام دامنه) و کلیه اطلاعات (شامل آدرس های پستی و الکترونیکی، و شماره های تلفن و فکس) در خصوص چگونگی ارتباط با خوانده یا هر نماینده وی، شامل اطلاعات تماس بر اساس مراودات قبل از اقامه دعوی، که برای خواهان شناخته شده است، را با جزئیات کافی به نحوی که به ارایه دهنده امکان ارسال دادخواست را به شرح مقرر در پاراگراف ۲ (الف) اجازه می دهد، فراهم کند.

۶. نام یا نام های دامنه که موضوع دعوی است را مشخص و معین کند؛

۷. در زمانی که دادخواست تنظیم می شود، ثبات یا ثبات هایی را که نام یا نام های دامنه توسط آنها به ثبت رسیده است را شناسایی کند؛

۸. نام یا نام های تجاری یا علامت یا علایم تجاری را که موضوع دعوی است، مشخص و معین کند، و برای هر علامت، در صورت وجود، کالا یا خدماتی را که علامت برای آنها مورد استفاده قرار می گیرد، توصیف کند (همچنین خواهان می تواند در زمان تسلیم دادخواست سایر کالا و خدماتی را که قصد دارد در آینده علامت را برای آنها مورد استفاده قرار دهد به طور جداگانه شرح دهد).

۹. طبق سیاست نامه، دلایلی را که دعوی بر اساس آنها اقامه می شود را شرح هد، به ویژه شامل:

۱. چگونگی عین هم بودن یا به طور گمراه کننده ای شبیه بودن نام یا نام های دامنه با علامت تجاری یا علامت خدماتی که خواهان در آنها ذی حق است؛ و

۲. چرا خوانده (دارنده نام دامنه) نباید در نام یا نام های دامنه ای که موضوع دعوی هستند، هیچ حقی یا منافع مشروعی داشته باشد؛ و

۳. چرا باید چنین تلقی شود که نام دامنه یا نام های دامنه با سوءنیت ثبت شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

(در خصوص بند ۲ و ۳،، لازم است توصیف به عمل آمده ابعاد مرتبط مقرر در پاراگراف ۴(ب) و ۴(ج) سیاست نامه را مورد بحث قرار دهد. توصیف به عمل آمده باید با محدودیت های کلمه ای یا صفحه ای مقرر در قواعد تکمیلی ارایه دهنده مطابقت داشته باشد.)

۱۰. طبق سیاست نامه، جبران هایی که مورد مطالبه است را مشخص کند.

۱۱. سایر اقدامات حقوقی را که، در ارتباط با یا مرتبط با نام یا نام های دامنه موضوع دعوی، شروع شده یا خاتمه یافته است، شناسایی کند.

۱۲. اظهار کند که رونوشتی از دادخواست، شامل ضمایم، به همراه صفحه جلد به نحوی که در قواعد تکمیلی ارایه دهنده تجویز شده است، به خوانده (دارنده نام دامنه) طبق پاراگراف ۲(ب) ارسال یا مخابره شده است.

۱۳. اظهار کند که خواهان در خصوص هر اعتراضی نسبت به تصمیم دادرسی اداری ناظر بر لغو یا انتقال نام دامنه، به حوزه قضایی دادگاه ها در حداقل یک حوزه قضایی دوجانبه مشخص شده مراجعه شود؛

۱۴. با اظهار زیر به همراه امضا خواهان یا نماینده ذی صلاح وی (در هر قالب الکترونیکی که باشد) خاتمه یابد:

«خواهان موافقت می کند که ادعاها و جبران های وی در رابطه با ثبت نام دامنه، اختلاف، یا حل و فصل اختلاف بایست منحصرا علیه دارنده نام دامنه باشد و تمامی چنین ادعاها و جبران ها را ]علیه این اشخاص[ ساقط می کند:

۱. ارایه دهنده حل و فصل اختلاف و اعضای پنل ها، به جز در مورد خطاهای عمدی،

۲. ثبات

۳. رییس (مدیر) ثبت

۴. آیکان، مدیران، مستخدمان، کارمندان اداری و نمایندگان آن.»

«خواهان تصدیق می کند که اطلاعات مندرج در این دادخواست تا جایی که وی اطلاع دارد کامل و دقیق است، و این دادخواست برای هیچ هدف ناشایستی مانند ایذاء طرف مقابل ارایه نمی شود، و ادعاهای مندرج در این دادخواست به موجب این مقررات و طبق قانون حاکم مورد حکم واقع می شوند، به همان نحو که الان موجود هستند یا ممکن است با حسن نیت و استدلال متعارف و معقول توسعه یابند.» و

۱۵. ادله مستند یا سایر دلایل را ضمیمه کند، از جمله رونوشت سیاست نامه قابل اعمال به نام یا نام های دامنه در اختلاف و ثبت هر علامت تجاری یا علامت خدماتی که دادخواست بر آنها تکیه دارد، به همراه جدولی که راهنمای ادله است.

ج) ممکن است دادخواست به بیش از یک نام دامنه مربوط باشد، مشروط بر اینکه نام های دامنه توسط دارنده نام دامنه واحدی ثبت شده باشد.

بازگشت به بالای صفحه