رد کردن لینک ها

وکالت دعاوی ثبت دامنه و قراردادهای نرم افزاری

وکالت دعاوی ثبت دامنه – نام دامنه وب سایت یک شرکت، سازمان یا موسسه به نوعی برند و اعتبار آن شرکت تلقی می گردد به گونه ای که چنانچه شخصی با سوء نیت نسبت به ثبت دامنه ای با نام برند یک شرکت یا شخص حقوقی اقدام نماید در صورت اثبات سوء نیت ها و یا استفاده از این نام امکان پیگیری موضوع و حتی بازگرداندن آن به صاحب برند وجود دارد.

با توجه به اینکه نام های دامنه به صورت سالیانه و یا پنج ساله اجازه داده می شوند لذا کوتاهی در تمدید نام دامنه می تواند خطر از دست دادن آنرا به دنبال داشته باشد. همچنین بحث سوء استفاده از نام های مشابه جعلی نیز چالشی دیگری است که می تواند اعتبار یک برند را به مخاطره بیاندازد.

وکالت دعاوی ثبت دامنه

 

 

به گفتگو بپیوندید