فرم جدید - وکیل سایبری - مشاوره تلفنی جرائم رایانه ای
وکیل-علی-رضا-طباطباییهاشمی

مشاوره با وکیل متخصص سایبری

( علیرضا طباطبائی وکیل پایه یک دادگستری )

۱۰ دقیقه مشاوره تخصصی

۷۵,۰۰۰ تومان

۲۰ دقیقه مشاوره تخصصی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۳۰ دقیقه مشاوره تخصصی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۶۰ دقیقه مشاوره تخصصی

۳۵۰,۰۰۰ تومان