قرارداد خدمات نرم افزاری
مشاوره سایبری

قرارداد خدمات نرم افزاری

نمونه قرارداد خدمات نرم افزاری

نمونه قرارداد خدمات نرم افزاری

کارفرما :

پیمانکار :

شرکت: ……………………..

تاریخ :‌  ………………………

شماره : ……………………….

قرارداد خدمات نرم افزاری

این قرارداد بین شرکت ……………………………………. و به نمایندگی …………………….. با سمت ………………………….. که از این پس دراین قرارداد کارفرما نامیده میشود و شرکت …………………. به نمایندگی ……… به نشانی ………………………….. که ازاین به بعد دراین قرارداد پیمانکار نامیده میشود ، منعقد گردید .

قوانین

ماده ۱ 

موضوع قرارداد :

عبارتست از ………….

ماده ۲

مدت  قرارداد :

۲-۱- مدت قرارداد از تاریخ تنفیذ به مدت … ماه/سال شمسی میباشد .

۲-۲- تنفیذ قرارداد و شروع کار از تاریخ پرداخت مبلغ اولیه مندرج در بند ۴-۱ خواهدبود .

۲-۳- سپری شدن مدت رافع تعهدات کارفرما نخواهد بود .

۲-۴-هرگونه تمدید مدت قراداد به هر دلیلی (افزایش حجم کار ، تاخیر در اجرای تعهدات طرفین ) بجز بروز شرائط غیر قابل پیش بینی و اضطراری (مندرج در ماده ۱۲ قرارداد حاضر) بایستی بصورت کتبی و با توافق طرفین انجام پذیرد.

ماده ۳ 

مبلغ قرارداد

۳-۱- کل مبلغ معین قرارداد ………………… ریال برابر …………………. تومان میباشد .

۳-۲- مبلغ نامعین قرارداد (برای کارکرد در شرائط ……………. ) از قرار هر ساعت …………………. ریال میباشد که صرفا به ساعات اضافی کار در شرائط فوق الذکر تعلق خواهد گرفت .

۳-۳- با توجه به ماهیت قرارداد خدمات نرم افزاری که فروش خدمات کارشناسی نرم افزاری می‌باشد. کلیه کسورات قانونی قرارداد حاضر صرفا شامل علی الحساب مالیات برابر ۵% بوده که از هر پرداخت به پیمانکار کسر خواهد گردید. پرداخت سایر مبالغ بجز آن در تعهد پیمانکار نبوده و مبلغ مندرج در ماده سه قرارداد بصورت خالص و بدون کسر کسورات دیگری در وجه پیمانکار (مطابق ماده چهار این قرارداد) پرداخت خواهد گردید .

۳-۴- کلیه مالیات های مربوطه ، هزینه های گمرکی ، مالیات بردرآمد ، عوارض ، اظهارنامه مالیاتی. وسایر مواردیکه  دولت در نتیجه فعالیت های کارفرما در راستای تهیه و توزیع محصولات تحت این قرارداد برای آن مالیات وضع می کند به عهده کارفرما می باشد.

۳-۵- چنانچه و در هر مقطعی از اجرا ویا پس از پایان قرارداد حاضر پیمانکار درخواست گواهی های فروش مجدد یا هر سند و مدرک دیگری.که نشانگر مجوز معاف از مالیات مصرف یا فروش محلی یا استانی محصولات ویا نشانگر پرداخت مالیاتهای مربوطه توسط کارفرما به دولت باشد.کارفرما متعهد میگردد موارد گواهی های مربوطه را (در صورت وجود) به پیمانکار ارائه دهد .

ماده ۴ 

نحوه پرداخت :

مراحل پرداخت در قرارداد حاضر بشرح زیر خواهد بود:

۴-۱- ۳۰%  کل مبلغ معین قرارداد (معادل ……………………….. ریال) بعنوان( قسط اول) پیش پرداخت قرارداد توسط کارفرما در زمان انعقاد قرارداد به پیمانکار پرداخت میگردد .

۴-۲- ….% کل مبلغ معین قرارداد (معادل ……………….. ریال) پس از اجرای …..

ماده  ۵ 

تعهدات پیمانکار در قرارداد خدمات نرم افزاری

۵-۱- پیمانکار متعهد است پروژه فی مابین را تحت مدل فنی و با استفاده از ابزار مندرج در پیوست فنی شماره یک این قرارداد (که جزء لاینفک قرارداد میباشد ) به انجام رساند.

تبصره ماده  ۵ 

– نمایندگان معرفی شده از سوی کارفرما و پیمانکار (از هر طرف یک نفر) در زمینه ارائه سفارش و تحویل محصولات بایستی حد اکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ عقد قرارداد و بصورت کتبی به طرفین قرارداد معرفی گردند .

– پیمانکار مکلف خواهد بود پیکربندی سخت افزاری مورد نیاز خود در محل کارفرما را حداکثر یک هفته پس از شروع قرارداد به نماینده کارفرما اعلام نماید .

۵-۲- پیمانکار متعهد میگردد برنامه و جدول زمان بندی مورد استفاده در اجرای هر یک از سفارشات کارفرما در موضوع این قرارداد را (ماده یک) حداکثر پنج روز پس ازدریافت هرسفارش  به کارفرما اعلام نماید .

۵-۳- پیمانکار موظف است یک کپی از کلیه محصولات قرارداد (مندرج در پیوست یک) را در پایان هر فاز. از پیاده سازی سفارشات کارفرما به نماینده معرفی شده کارفرما تحویل نماید. بدیهی است مسئولیتی از بابت تغییرات بوجود آمده پس از آن تاریخ در محصولات مورد نظر متوجه پیمانکار نخواهد بود .

۵-۴- پیمانکار کلیه محصولات تهیه شده را به مدت سه  ماه شمسی گارانتی نموده. این بدان معنی است که در صورت بروز هر گونه اشکال در کارکرد فراورده های تحویل شده که مربوط به محصول تحویل شده اولیه (زمان تحویل قطعی) باشد. مسئولیت رفع آن بعهده پیمانکار می باشد و سایر موارد نیازمند انعقاد قرارداد پشتیبانی جداگانه خواهد بود .

۵-۵- در صورت بروز تاخیر در برگزاری جلسات کارشناسی مورد نظر از سوی کارشناسان کارفرما (بر اساس مکاتبات انجام شده پیمانکار با نامبردگان). یا تاخیر در تائید مستندات و محصولات تحویلی از سوی پیمانکار به کارشناسان کارفرما ، پیمانکار تعهدی در قبال تاخیرات بوجود آمده در پیشبرد پروژه نخواهد داشت. در صورتیکه زمان تاخیرات مورد نظر کمتر از ده روز در هر فاز باشد زمان مورد نظر به زمان اجرای تعهدات پیمانکار افزوده شده و از این بابت مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود .

 • در صورت وجود هرگونه تاخیر بیش از ده روز در اجرای پیشبرد کار از سوی کارشناسان کارفرما. پیمانکار مخیر به توقف پیشبرد پروژه تا رفع مشکل بوجود آمده بوده . کارفرما نیز متعهد میگردد ضمن رفع مشکل و تاخیرات موجود در سازمان بهره بردار از طرق مقتضی ، آمادگی شرائط جهت شروع مجدد پروژه را کتبا به اطلاع پیمانکار برساند. با توجه به محدودیت در زمان پروژه ، در صورت وجود تاخیر بیش از بیست روز در روند اجرایی پروژه ، پیمانکار مخیر به فسخ قرارداد و اجرای کلیه مفاد ماده ۱۰ قرارداد حاضر خواهد بود .

۵-۶- در صورت بروز تاخیر از سوی پیمانکار در اجرای تعهدات موضوع قرارداد و تحویل محصولات مطابق برنامه زمان بندی اعلام شده. پیمانکار (برابر ماده ۵-۲) ، کارفرما مخیر خواهد بود پس از گذشت ۱۰ روز از موعد تاخیر و عدم اجرای تعهدات توسط پیمانکار. تا سقف بیست روز معادل یک درصد کل مبلغ قرارداد و پس از آن تا سقف سی روز معادل پنج درصد قرارداد را بعنوان جریمه از مبالغ مربوط به همان فاز در زمان پرداخت کسر نموده. و مابقی را در وجه پیمانکار پرداخت نماید . در صورت وجود تاخیر بیش از سی روز در اجرای تعهدات توسط پیمانکار و احراز آن توسط داور مرضی الطرفین ، مراتب توسط وی قابل پیگیری و داوری بوده و رای نامبرده برای طرفین قرارداد لازم الاجرا میباشد .

۵-۷- با توجه به ماهیت کار مورد نیاز کارفرما ، پیمانکار تعهدی در قبال توسعه و برنامه سازی نرم افزار در موارد غیر ضروری (بنا به تشخیص پیمانکار) در محیط کارفرما را نداشته و حضور پیمانکار و کارشناسان وی در سایت کارفرما صرفا محدود به نصب و راه اندازی نرم افزار ، تبدیل داده ها ، tuning بانک اطلاعاتی ، آموزش و جلسات هماهنگی پیشبرد کار یا دریافت نیازمندی کارفرما خواهد بود .

ماده ۶ 

تعهدات کارفرما در قرارداد خدمات نرم افزاری

 • کارفرما متعهد میگردد که مبلغ هر صورت وضعیت را حداکثر یک هفته پس ازدریافت صورت وضعیت ، پرداخت نماید. بدیهی است ملاک تسویه حساب پیمانکار این قرارداد ، صرفا تائیدیه نماینده معرفی شده کارفرما بر انجام امور محوله از سوی وی به پیمانکار خواهد بود و تسویه حساب کارکرد پیمانکار منوط به بررسی ، تائید یا هیچ فرایند دیگری از سوی شخص یا مرجع دیگری بجز نماینده معرفی شده کارفرما نخواهد بود  .
 • باتوجه به اینکه بستراجرای نرم افزارهای موضوع این قرارداد ، سخت افزار میباشد ، نماینده کارفرما متعهد میگردد اقدامات لازم برای برپاداشتن وعملکرد صحیح سخت افزارهای نصب شده درمحل کارفرما را در هنگام اجرای عملیات موضوع قرارداد و بنا بر اعلام پیمانکار بعمل آورد .
 • کلیه هزینه های ایاب و ذهاب ، اسکان و نهار پرسنل پیمانکار در تمامی اماکن کارفرما و در تمام طول مدت قرارداد بعهده کارفرما می باشد که از طریق تسویه حساب هفتگی صورت هزینه های اعلام شده از سوی پیمانکار و عوامل وی ، در وجه نامبرده پرداخت خواهد گردید .
 • کارفرما متعهد میگردد کلیه مستندات ، فراورده های نرم افزاری ، نرم افزارهای پایه و کلیه موارد پیش نیاز شروع کار را (بنا به تشخیص پیمانکار) به تمامی در ابتدای پروژه و طی یک صورتجلسه رسمی ، در اختیار پیمانکار قرارداده و لذا پیمانکار در قبال تولید محصولاتی که ناشی از عدم تحویل یا تاخیر در تحویل مستندات و پیش نیازهای شروع کار به وی خواهد بود ، مسئولیتی نخواهد داشت . بدیهی است این موارد شامل کلیه محصولات نرم افزاری و مکتوب تولید شده پیشین و تمامی مواردی که به نحوی با سیستم مورد سفارش کارفرما در ارتباط بوده اند یا میباشند گردیده و هر نوع خودداری از ارائه مستندات و ماژولهای نرم افزاری ویا محصولات تولید شده پیشین ، باعث لغو تعهدات پیمانکار و عدم توانائی اجرای سفارش مورد نظر خواهد گردید .
 • کارفرما متعهد میگردد کلیه هماهنگی های لازم در خصوص تردد و دسترسی پیمانکار و کارشناسان وی را به عوامل اجرائی ، مدیریتی ، داده ها و سایر موارد مورد نیاز پیمانکار در سازمان کارفرما را فراهم نماید . تاخیرات ناشی از عدم هماهنگی به موقع در این موارد بر عهده کارفرما بوده و مسئولیتی از این ناحیه متوجه پیمانکار نخواهد بود .
 • کارفرما متعهد میگردد از انجام هرگونه عملیات مهندسی معکوس ، روند معکوس جمع آوری اطلاعات یا اعمال تغییرات بر روی محصولات نرم افزاری تولیدی توسط پیمانکار در موضوع این قرارداد تا قبل از تسویه حساب و اتمام کامل قرارداد حاضر خودداری نماید .
 • کارفرما متعهد میگردد نشانه تجاری پیمانکار را که با نظر پیمانکار در محل مشخصی بر روی تمامی محصولات مکتوب ، الکترونیکی ، نرم افزاری و سایر موارد ارائه شده (متعاقب اجرای قرارداد حاضر) درج شده است را برنداشته ، حذف و دستکاری یا مخفی ننماید ، مگر اینکه توافق کتبی در این مورد فی مابین کارفرما و پیمانکار وجود داشته باشد .
 • اجرای هرگونه مشارکت بر روی فروش یا ارائه محصولات این قرارداد از سوی کارفرما به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی یا سازمانها ، نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی در داخل یا خارج از جمهوری اسلامی ایران ، منوط به عقد قرارداد مشارکت و توافق جداگانه میباشد و این مورد در قرارداد حاضر پیش بینی نشده است .

ماده ۷

مرجع حل اختلاف در قرارداد خدمات نرم افزاری

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد وهرگونه اختلاف که در مواد این قرارداد ویا در اجرای آن ، فی مابین بوجود آید ، ازطریق متخصص مرضی الطرفین قابل بررسی بوده و رای وی برای هر دو طرف لازم الاجرا میباشد .

ماده ۸

افزایش یا کاهش در قرارداد خدمات نرم افزاری

۸-۱- درصورتیکه کارفرما برای بهینه سازی وبهبود وتکمیل وضعیت محصولات موضوع این قرارداد ویا خارج از موضوع این قرارداد. ارائه خدمات بیشتری را از سوی پیمانکار لازم بداند. مراتب را بطور کتبی به پیمانکار اعلام وپس از توافق کتبی طرفین مبنی بر افزایش عملیات مورد نیاز و تنظیم الحاقیه قرارداد به مبلغی معادل افزایش کار تعیین شده ، پیمانکار مکلف به اجرای خدمات مذکور خواهد بود . شایان ذکر است انجام چنین خدماتی نمی تواند متضمن افزایشی بیش از ۲۵% مبلغ قرارداد باشد . با توجه به نحوه تسویه حساب تعیین شده در این قرارداد و در صورت وجود مقادیر کاری بیشتر از ۸۰ ساعت در ماه. صورت وضعیت کار اضافه در پایان همان ماه از سوی پیمانکار برای کارفرما ارسال. و تسویه حساب به میزان مورد نظر و بر اساس حق الزحمه مذکور در ماده ۳-۲ قرارداد حاضر ، در همان مقطع انجام خواهد پذیرفت .

۸-۲- در صورتیکه تغییرات مورد نیاز کارفرما بیشتر از ۲۵% کل حجم قرارداد بوده ویا توافق طرفینی کتبی در خصوص افزایش عملیات در حد کمتر از ۲۵% حجم کل قرارداد از سوی طرفین حاصل نگردد ، اجرای تغییرات اعلام شده نیازمند عقد قرارداد جداگانه ای بوده و در حیطه قرارداد حاضر نخواهد بود .)

ماده ۹

ناظر در قرارداد خدمات نرم افزاری

۹-۱- ناظر قرداد آقای/خانم …………………….. با سمت …………………………… می باشد.

۹-۲- ناظر قرارداد متعهد خواهد بود کلیه عملیات نظارتی خود را بر مبنای متدولوژی و روش پیشبرد کار که در ابتدای پروژه فی مابین کارفرما و پیمانکار توافق شده است انجام داده. و از اعمال هر روشهای نظارتی غیر از روش پیشبرد پروژه و خارج از محیط ابزارهای فنی/نرم افزاری مورد استفاده در اجرای این پروژه که در پیوست فنی شماره یک این قرارداد آورده شده است خودداری کند .

۹-۳- ناظر قرارداد متعهد خواهد بود رونوشت کلیه گزارشات نظارت و ممیزی قرارداد حاضر را همزمان با تهیه و ارسال برای کارفرما ، بدون کم و کاست برای پیمانکار نیز ارسال نماید .

ماده۱۰ 

قانون منع مداخله در قرارداد خدمات نرم افزاری

پیمانکار معترف است که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتی مصوب دیماه ۱۳۳۷ نمی باشد ودر صورت احراز خلاف این امر کارفرما قرارداد را فسخ وپیمانکار مشمول مقررات قانون مزبور خواهد بود .

ماده ۱۱

فسخ در قرارداد خدمات نرم افزاری

۱۱-۱- درصورتیکه پیمانکار بنا به تشخیص داور مرضی الطرفین. و یا به اعتراف خود قادر به انجام تعهدات طبق شرایط این قرارداد نباشد. بنا به پیشنهاد داور مرضی الطرفین وتصویب کارفرما  ، قرارداد با سه هفته اعلام کتبی قبلی از سوی کارفرما فسخ میگردد و طبق برآورد انجام شده توسط داور مرضی الطرفین تا آن تاریخ با پیمانکار تسویه حساب بعمل می آید .

۱۱-۲- درصورتیکه کارفرما تعهدات خودرا به انجام نرساند وپرداختهای هرصورت وضعیت مطابق ماده ۴ قرارداد و یا از پانزده روز پس از ارائه صورت وضعیت فاز مربوطه ، انجام نشود ، پیمانکار مجاز خواهد بود با اعلام کتبی قبلی قرارداد را فسخ ویا پیشبرد پروژه را متوقف نماید . بدیهی است کارفرما ملزم به پرداخت صورت وضعیتهای تائید شده وانجام تسویه حساب تاتاریخ مذکور مطابق بند ۳ ماده حاضر (ماده ۱۱ قرارداد) می باشد .

۱۱-۳- در صورت اعلام کتبی فسخ قرارداد از سوی طرفین قرارداد (پیمانکار یا کارفرما) ، کلیه وجوه نقدی یا اسناد بهادار پرداخت شده به پیمانکار تا تاریخ اعلام فسخ (مطابق ماده چهار قرارداد حاضر) در مالکیت پیمانکار بوده و کارفرما حق مطالبه هیچ وجهی از پیمانکار را در هیچ زمینه ای نخواهد داشت . همچنین کارفرما مکلف خواهد بود تا تاریخ مذکور تسویه حساب کامل بابت میزان کار انجام شده از آخرین پرداخت تا زمان اعلام فسخ را با پیمانکار انجام دهد . در این زمان ، ‌پیمانکار موظف به صدور صورت وضعیت میزان کار انجام شده تا آن تاریخ به کارفرما خواهد بود .

۱۱-۴- در کلیه حالات فوق و یا در هر زمان که نیاز به محاسبه میزان کار انجام شده از سوی کارفرما بوجود آید (بنا بر وجود ابهام در میزان کار اعلام شده توسط پیمانکار) ، انجام این کار بر عهده داور مرضی الطرفین بوده و هزینه های داوری نیز بر عهده کارفرما میباشد .

ماده ۱۲

موارد اضطراری در قرارداد خدمات نرم افزاری

بروز هرگونه حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب وخارج از اراده طرفین که مانع ازاجرای تعهدات آنها گردد ، موجب مسئولیت آنان درزمان مزبور تا رفع حادثه نخواهد بود. طرفین با توافق کتبی میتوانند نسبت به تمدید یا فسخ قرارداد اقدام نمایند. بدیهی است در صورت بروز این شرائط هیچ یک از طرفین هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت. این موارد میتواند شامل بلایای طبیعی ، قوانین جدید الوضع که مانع از اجرای موضوع قرارداد گردد. تحریمهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران ، Hacking سایت ، حوادث غیر مترقبه ، حمله دشمن ، جنگ داخلی ، شورش یا قیام ، آتش سوزی ، سیل ، انفجار ، زلزله یا حادثه جدی ، اعتصاب ، وقفه در کار یا معضلات کارگری. یا هر دلیل دیگری که در حقیقت خارج از کنترل بوده یا مواردی از این دست باشد .

تبصره :

– تشخیص فورس ماژور بعهده هیئتی متشکل از نماینده کارفرما ، نماینده پیمانکار و داور مرضی الطرفین خواهد بود .

ماده ۱۳

خیارات در قرارداد خدمات نرم افزاری

به موجب این ماده اسقاط کافه خیارات و خصوصا خیار غبن از این قرارداد و برای طرفین قـــرارداد بعمل می آید .

ماده ۱۴ 

حقوق و مالکیت در قرارداد خدمات نرم افزاری

۱۴-۱- اسناد فنی شامل گزارشهای فنی، برنامه ها، فهرست کالاها، نقشه ها. شرایط و مشخصات عمومی و اختصاصی  این قرارداد در مالکیت کارفرما باقی خواهد ماند و پیمانکار نباید هیچیک از اطلاعات فوق الذکر را به جز در ارتباط با اجرای کار موضوع این قرارداد مورداستفاده قراردهد .

۱۴-۲- کد منبع کتابخانه ها (libraries source codes) و روشهای برنامه سازی و نیز روشهای پیشبرد کار و کلیه اسناد الکترونیکی و کاغذی مرتبط با این موارد در مالکیت پیمانکار باقی مانده. و کارفرما متعهد میگردد موارد فوق را (بجز با اخذ مجوز کتبی پیمانکار) به هیچ نحوی افشاء ، منتشر ، کپی برداری یا هرگونه بهره برداری دیگری ننماید.

ماده ۱۵

اطلاعات فنی، دانش فنی و افشای آنها در قرارداد خدمات نرم افزاری

۱۵-۱- کلیه اطلاعات و اسناد فنی شامل گزارشهای فنی، برنامه ها، فهرست کالاها، نقشه ها. شرایط و مشخصات عمومی در مالکیت کارفرما باقی خواهد ماند. پیمانکار نباید هیچیک از اطلاعات فوق الذکر را به جز در ارتباط با اجرای کار موضوع این قرارداد مورداستفاده قراردهد. یا بدون رضایت نامه کتبی کارفرما برای اشخاص ثالث فاش کند. و یا در پروژه های دیگر استفاده نماید. اطلاعات عمومی پروژه شامل سیستم های کاربردی ، سیستم عامل و مدیریت پایگاه داده ها ابزارهای مورد استفاده ، بازه و دامنه جغرافیائی اجرای پروژه ، پیکربندی فنی و فناوریهای مورد استفاده شامل بند حاضر نبوده پیمانکار مجاز به ذکر آن موارد در رزومه فنی خود خواهد بود.

تبصره دوم ماده ۱۵

کلیه اطلاعات از قبیل اطلاعات مربوط به محصولات ، خدمات ، روش های ساخت یا تولید ، اختراعات ، کشفیات ، رموز تجارت ، مجوزاشخاص ثالث ، عملیات کار ، نمودارها ، برنامه های کامپیوتری ، لیست مشتریان ، سیستمهای برنامه ریزی کاری اطلاعات مربوط به کار یا امور پیمانکار بایستی محرمانه تلقی گردد. بسادگی نبایستی در اختیارعموم قرارگیرد. نبایستی از سوی کارفرما در اختیار عموم یا شرکتهای رقیب یا شرکتهای همکار در زمینه های موضوع کاری پیمانکار قرار گیرد و در صورت نیاز ، بایستی مجوز کتبی انتشار موارد فوق از پیمانکار اخذ گردد .

البته موارد زیر جزء اطلاعات محرمانه به حساب نمی آیند :

 • الف) اطلاعاتی که در اختیارعموم قرارمی گیرد در حالیکه طرف کارفرما در انتشار آن بی تقصیر است .
 • ب ) اطلاعاتی که از قبل قانونا ( بطورموجه ) دراختیارطرف دیگربوده قبل از اینکه طرف دیگر این اطلاعات رابه او بدهد.
 • ج ) اطلاعاتی که متعاقب یک حکم دادگاه برهمگان فاش شود.

۱۵-۳-  هر یک از طرفین طبق قرارداد توافق میکنند که در حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه طرف دیگر کوشا باشد. طرفین قرارداد توافق میکنند که اطلاعات محرمانه طرف دیگر را برای اشخاص ثالث قرار ندهند فاش نکرده و انتقال ننمایند. و آن اشخاص ثالثی که در رابطه با استفاده از حقوق یا عمل به تعهدات خود در قبال قرارداد به این اطلاعات نیاز دارند. طرفین طبق قرارداد توافق میکنند که کلیه اطلاعات ، مکاتبات ، مذاکرات ، یا مطالب مکتوب مربوط به پروژه و این قرارداد را در طول مدت پیشبرد کار کاملاً محرمانه نگهدارند. و فقط این اطلاعات را برای کارمندانی که به این اطلاعات نیاز دارند فاش سازند.

ماده ۱۶

سایر شرائط قرارداد

۱۶-۱- کلیه اطلاعیه ها و مکاتبات این قرارداد میتوانند بصورت مکتوب ویا بصورت پست الکترونیکی (با اخذ رسید دریافت) یا نمابر (با دریافت تائیدیه دریافت) انجام شوند .

۱۶-۲- مدیریت و محرمانگی هزینه ها،روشهای کاری داخلی،درآمدها،مدیریت پرسنل (پیمانکار)، انتساب کار به پرسنل (پیمانکار). تسویه حساب با پرسنل پیمانکار در موضوع این قرارداد صرفا در اختیار و مالکیت پیمانکار بوده. و انعقاد این قرارداد هیچ اختیاری را برای کارفرما در رسیدگی یا اطلاع از اسناد و عملیات مالی و مدیریتی پیمانکار را در هیچ زمینه ای پدید نخواهد آورد.

۱۶-۳- دو سال پس از انقضا یا اتمام این قرارداد ، پیمانکار و کارفرما همدیگر را از زیر دین و تعهد متعاقب بندهای ماده ۱۵ این قرارداد ، بری الذمه (آزاد) میکنند.

۱۶-۴- کلیه پرداختی های این قرارداد و مبنای پولی بین طرفین این قرارداد برحسب ریال ایران میباشد. مگر آنکه در مواردی خاص برای بکارگیری ارز دیگری بین طرفین قرارداد توافق کتبی وجود داشته باشد.

۱۶-۵- مفاد و مندرجات این قرارداد متمم های آن با توافق کتبی دو طرف قابل اصلاح و تغییر میباشند.

۱۶-۶- این قرارداد ( بهمراه کلیه متمم های ضمیمه آن ) بمنزله یک قرارداد کامل بین طرفین به شمار می رود.چنانچه یکی از طرفین صراحتاً یا ضمناً مفادی از قرارداد را نادیده بگیرد. یا هر گونه نقض ناشی از آن بمنزله نقض یا تخلف سایر مفاد این قرارداد نمیباشد.

۱۶-۷- هر یک از طرفین این قرارداد مستقل از هم عمل میکنند و در قرارداد نبایستی آنها را بعنوان شریک در نظر گرفت. مگر اینکه در این زمینه سندی کتبی و با امضای طرفین وجود داشته باشد. علاوه بر این ، هیچیک از طرفین حق ندارند که مستقیماً یا بطور ضمنی بعنوان نماینده طرف دیگر عمل نمایند. یا اینکه سعی کنند که بعنوان نماینده طرف دیگر باشند یا اینکه وانمود به این کارکنند. یا به گونه ای تعهدی را از طرف یا بنام طرف دیگر بعهده بگیرند. هیچیک از طرفین در این قرارداد بعنوان نماینده یا کارمند طرف دیگر نمی باشند.

۱۶-۸- طرفین تایید میکنند که این قرارداد مشترک و با کمک دو طرف تهیه و هرگونه ابهام در تفسیر این قرارداد در واقع علیه یا به نفع یکی از طرفین تعبیر نخواهد شد.

این قرارداد در شانزده ماده و در دو نسخه تنظیم ومبادله گردید وکلیه نسخ آن دارای ارزش واعتبار یکسان میباشد.

کارفرما                                                                  پیمانکار

پیوستها :

 • پیوست شماره ۱ : پیکربندی ابزار و محیط فنی مورد استفاده

پیوست ۱

پیکربندی ابزار و محیط فنی

پیکربندی فنی محیط توسعه موضوع سفارشات کارفرما در قرارداد حاضر بشرح زیر میباشد :

Oracle 10g as RDBMS

OIAS 10g as application server

Oracle Designer as CASE tools

MSWindows/Linux as server O.S. (negotiable)

.MSWindows XP as client O.S

MS Internet explorer v6.0 (or higher) as web browser

MS Visual source safe v6.0 as source codes version management tools

Oracle JDeveloper 10g r9.0.4 as WEB IDE (development tools)

MSVC or Oracle developer as C/S programs development tools

J2EE as development framework

Top link as DBConnection layer

WEB environment as UI/Application environment

MSOffice as documentation tools

چرا گروه حقوقی تخصصی وکیل سایبری

این گروه در تنظیم قرارداد و حل و فصل پرونده های مربوط به آن، کارآزموده و ماهر می باشد. قراردادهای خود را به تنهایی تنظیم نکنید، هر قراردادی را بدون مشورت امضا نکنید.اگر در قرارداد و در نتیجه امضای آن با مشکل مواجه شده اید جای نگرانی نیست. اینجا کارشناسانی مشغول به فعالیت هستند که سالیان سال با چنین پرونده هایی مواجه شده اند. براحتی تمامی آن ها را به نتیجه ی مطلوب رسانده اند. پس دفاع از خودتان را به ما بسپارید.

 

 

 

وکیل سایبری

خدمات ما برای شما، فراهم کردن

بهترین راه حل قانونی

برای تماس جهت رزرو جلسه حضوری با شماره های زیر تماس حاصل نمایید

۰۲۱۲۸۴۲۷۱۳۷

۰۲۱۴۴۰۹۷۱۶۲

021-28423213

021-28423214

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *